Tìm thấy 1629 thủ tục

Mức độ 3
Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở
Mức độ 3
Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
Mức độ 3
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
Mức độ 3
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất
Mức độ 3
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại
Mức độ 3
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
Mức độ 3
Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
Mức độ 3
Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
Mức độ 3
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Loading...