Tìm thấy 1629 thủ tục

Mức độ 4
Thủ tục đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương
Mức độ 4
Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng lao động
Mức độ 4
Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vào Việt Nam làm việc tại theo hình thức di chuyển nội bộ doanh nghiệp
Mức độ 4
Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam để thực hiện các loại hợp đồng về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hoá, thể thao, giáo dục, y tế
Mức độ 4
Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam
Mức độ 4
Thủ tục xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường
Mức độ 4
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với dự án đầu tư vào KCN và khu kinh tế cửa khẩu
Mức độ 4
Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng
Mức độ 4
Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng
Mức độ 4
Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng
Mức độ 4
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất các sản phẩm thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện.
Mức độ 4
Thủ tục Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương.
Mức độ 4
Thủ tục Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện (trường hợp đăng ký lại nội dung quảng cáo thực phẩm).
Mức độ 4
Thủ tục Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện (trường hợp bị mất hoặc hư hỏng).
Mức độ 3
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh các sản phẩm thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện
Loading...