Tìm thấy 1043 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
31
Thủ tục khai báo sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
An toàn lao động
Mức độ 3
32
Thủ tục khai báo tai nạn lao động
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
An toàn lao động
Mức độ 3
33
Thủ tục thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý)
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
An toàn lao động
Mức độ 3
34
Thủ tục thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
An toàn lao động
Mức độ 3
35
Thủ tục thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
An toàn lao động
Mức độ 3
36
Thủ tục thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Cơ sở
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
An toàn lao động
Mức độ 3
37
Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
An toàn lao động
Mức độ 4
38
Thủ tục Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương.
Mức độ 4
Sở Công Thương
An toàn vệ sinh thực phẩm
Mức độ 4
39
Thủ tục Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện (trường hợp bị mất hoặc hư hỏng).
Mức độ 4
Sở Công Thương
An toàn vệ sinh thực phẩm
Mức độ 4
40
Thủ tục Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện (trường hợp đăng ký lại nội dung quảng cáo thực phẩm).
Mức độ 4
Sở Công Thương
An toàn vệ sinh thực phẩm
Mức độ 4
41
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất các sản phẩm thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện.
Mức độ 4
Sở Công Thương
An toàn vệ sinh thực phẩm
Mức độ 3
42
Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh các sản phẩm thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện (trường hợp Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng).
Mức độ 3
Sở Công Thương
An toàn vệ sinh thực phẩm
Mức độ 3
43
Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh các sản phẩm thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện (trường hợp cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất, kinh doanh; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực).
Mức độ 3
Sở Công Thương
An toàn vệ sinh thực phẩm
Mức độ 3
44
Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất các sản phẩm thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện (trường hợp Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng)
Mức độ 3
Sở Công Thương
An toàn vệ sinh thực phẩm
Mức độ 3
45
Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất các sản phẩm thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện (trường hợp cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất, kinh doanh; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực).
Mức độ 3
Sở Công Thương
An toàn vệ sinh thực phẩm