Tìm thấy 1043 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
76
Cấp lại giấy phép chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
77
Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
78
Thủ tục thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội công lập
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
79
Thủ tục thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 4
80
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 4
81
Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động cs chăm sóc người khuyết tật, cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 4
82
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 4
83
Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 4
84
Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng)
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 4
85
Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 4
86
Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 4
87
Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 4
88
Thủ tục giải thể Trung tâm công tác xã hội công lập
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 4
89
Thủ tục giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 4
90
Thủ tục thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội