Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế (đối với dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Cơ quan giải quyết Ban Quản lý Khu Kinh tế
Lĩnh vực Đầu tư

Loading...