Thông tin liên hệ trực tiếp tới cơ quan

Logo Trung Tâm Hành Chính Công Trung Tâm Hành Chính Công

 • Điện thoại: 02963.832.834

Logo Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn

 • Điện thoại: 02963852164

Logo Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường

 • Điện thoại: 073.3976484

Logo Sở Tài chính Sở Tài chính

 • Điện thoại: 02963852099

Logo Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo

 • Điện thoại: 02963852578

Logo Sở Giao thông Vận tải Sở Giao thông Vận tải

 • Điện thoại: 02963831479

Logo UBND Thị xã Tân Châu UBND Thị xã Tân Châu

 • Điện thoại: 02963530312

Logo UBND huyện Chợ Mới UBND huyện Chợ Mới

 • Điện thoại: 02963611888

Logo UBND huyện Châu Phú UBND huyện Châu Phú

 • Điện thoại: 02963688314

Logo UBND huyện Thoại Sơn UBND huyện Thoại Sơn

 • Điện thoại: 02963711018

Logo Sở Y tế Sở Y tế

 • Điện thoại: 02963832834

Logo UBND Thành phố Châu Đốc UBND Thành phố Châu Đốc

 • Điện thoại: 02963866450

Logo Thanh Tra Tỉnh An Giang Thanh Tra Tỉnh An Giang

 • Điện thoại: 0763852379

Logo Ban Quản lý Khu Kinh tế Ban Quản lý Khu Kinh tế

 • Điện thoại: 02963952507

Logo Sở Tư pháp Sở Tư pháp

 • Điện thoại: 02963.832.835