Tìm thấy 55 thủ tục

Mức độ 3
Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học
Mức độ 3
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học
Mức độ 3
Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài
Mức độ 2
Thủ tục cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại
Mức độ 2
Thủ tục cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại
Mức độ 2
Thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên
Mức độ 2
Thủ tục giải thể trường trung học phổ thông chuyên
Mức độ 2
Thủ tục thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú
Mức độ 2
Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục
Mức độ 2
Thủ tục sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc nội trú
Mức độ 2
Thủ tục giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường)
Mức độ 2
Thủ tục thành lập trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp
Mức độ 2
Thủ tục cho phép trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp hoạt động trở lại
Mức độ 2
Thủ tục sáp nhập, chia tách trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp
Mức độ 2
Thủ tục giải thể trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp
Loading...