Tìm thấy 55 thủ tục

Mức độ 2
Thủ tục điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
Mức độ 2
Thủ tục đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại
Mức độ 2
Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục
Mức độ 2
Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số.
Mức độ 2
Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh.
Mức độ 2
Thủ tục hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người.
Mức độ 4
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Mức độ 3
Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
Mức độ 2
Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
Mức độ 2
Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT)
Loading...