Tìm thấy 55 thủ tục

Mức độ 2
Dạy thêm học thêm cấp THPT (hoặc có cấp cao nhất là THPT) ngoài nhà trường
Mức độ 2
Dạy thêm học thêm cấp THPT trong nhà trường
Mức độ 2
Thủ tục Phê duyệt đề án liên kết đào tạo với nước ngoài
Mức độ 2
Thủ tục gia hạn đề án liên kết đào tạo với nước ngoài
Mức độ 2
Thủ tục cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
Mức độ 2
Thủ tục cho phép mở phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
Mức độ 2
Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ 2
Thủ tục bổ sung, điều chỉnh các hoạt động giáo dục, ngành đào tạo, mở rộng quy mô, đối tượng tuyển sinh, điều chỉnh nội dung, chương trình giảng dạy đối với cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ 2
Thủ tục giải thể cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
Mức độ 2
Thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nhất cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
Mức độ 2
Thủ tục xét, cấp học bổng chính sách
Mức độ 4
Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học
Mức độ 4
Chuyển trường ngoài tỉnh đối với học sinh THPT
Mức độ 3
Thành lập Trung tâm ngoại ngữ - tin học
Mức độ 3
Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học
Loading...