Tìm thấy 75 thủ tục

Mức độ 2
Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
Mức độ 2
Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập
Mức độ 2
Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Mức độ 2
Thủ tục xét tuyển công chức
Mức độ 2
Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức
Mức độ 2
Thủ tục thi nâng ngạch công chức
Mức độ 2
Thủ tục xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng
Mức độ 2
Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức huyện trở lên
Mức độ 2
Thủ tục thành lập Thôn mới, Tổ dân phố mới
Mức độ 2
Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh
Mức độ 2
Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh
Mức độ 2
Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh
Mức độ 3
Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc
Mức độ 3
Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ
Mức độ 3
Thủ tục cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ
Loading...