Mức độ 2  Dạy thêm học thêm cấp THPT (hoặc có cấp cao nhất là THPT) ngoài nhà trường

Ký hiệu thủ tục: DTHT01
Lượt xem: 204
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Lĩnh vực dạy thêm học thêm
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ (nếu hồ sơ đầy đủ và đúng quy định).
Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện Cấp giấy phép hoặc trả lời bằng văn bản.
Phí hoặc lệ phí


Không


Căn cứ pháp lý + Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định dạy thêm, học thêm.
+ Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 21/2/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh An Giang.
+ Quyết định 08/2014/QĐ-UBND ngày 13/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy định về việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 21/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Bước 1: Cá nhân có nhu cầu tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường lập hồ sơ theo quy định và gửi đơn xin phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm cho phòng GDĐT trên địa bàn được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ủy quyền.

+ Bước 2: Căn cứ vào hồ sơ cá nhân xin cấp phép, phòng GDĐT trên địa bàn tiến hành thẩm định điều kiện cấp phép, nếu đủ điều kiện lập tờ trình gửi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt (Hồ sơ gửi sở gồm: Tờ trình của phòng GDĐT ghi rõ tên cơ sở dạy thêm học thêm và thời gian xin cấp phép; Kế hoạch dạy thêm học thêm của cơ sở; Danh sách giáo viên tham gia dạy thêm, các hồ sơ khác lưu tại phòng GDĐT).

+ Bước 3: Căn cứ hồ sơ xin cấp phép của cá nhân và hồ sơ thẩm định của phòng GDĐT, Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành cấp phép.

1) Đơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm (mẫu số 4).
2) Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm (mẫu số 5).
3) Đơn xin dạy thêm có dán ảnh của người đăng ký dạy thêm và có xác nhận theo quy định (mẫu số 2 hoặc mẫu số 3).
4) Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm.
5) Giấy khám sức khoẻ do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên hoặc Hội đồng giám định y khoa cấp cho người tổ chức dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm.
6) Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm, địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm, mức thu tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.
7) Nội dung giảng dạy (mẫu số 7).
8) Danh sách học sinh học thêm (mẫu số 8).

File mẫu:

  • Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm (mẫu số 5) Tải về
  • Nội dung giảng dạy(mẫu 7) Tải về
  • KẾ HOẠCH Tổ chức dạy thêm, học thêm Tải về
  • Đơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm (mẫu số 4) Tải về
  • Đơn xin dạy thêm có dán ảnh của người đăng ký dạy thêm và có xác nhận theo quy định Tải về
  • Danh sách học sinh học thêm(mẫu 8) Tải về

+ Điều kiện về thời gian: Liên tục trong năm
+ Các điều kiện khác: Đảm bảo các Quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 6, Điều 8, Điều 9 của Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 21/2/2013.