Mức độ 2  Dạy thêm học thêm cấp THPT trong nhà trường

Ký hiệu thủ tục: DTHT02
Lượt xem: 154
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Lĩnh vực dạy thêm học thêm
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ (nếu hồ sơ đầy đủ và đúng quy định).
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Cấp giấy phép hoặc trả lời bằng văn bản
Phí hoặc lệ phí


Không


Căn cứ pháp lý + Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định dạy thêm, học thêm.
+ Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 21/2/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh An Giang.
+ Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 13/3/2014 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh An Giang.
+ Quyết định 08/2014/QĐ-UBND ngày 13/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy định về việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 21/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Bước 1: Học sinh có nhu cầu học thêm, tự nguyện đăng ký với nhà trường và được sự đồng ý của gia đình. Nhà trường tập hợp lập danh sách học sinh học thêm (theo mẫu).

+ Bước 2: Căn cứ nhu cầu của học sinh, Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường. Giáo viên làm đơn xin đăng ký dạy thêm nộp cho Hiệu trưởng.

+ Bước 3: Hiệu trưởng tập hợp đơn xin đăng ký dạy thêm của giáo viên, lập danh sách trích ngang (theo mẫu) giáo viên đăng ký và phê duyệt đúng quy định tại Điều 8 của Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND.

+ Bước 4: Hiệu trưởng chỉ đạo bộ phận chuyên môn đề xuất nội dung giảng dạy từng môn, lớp (theo mẫu), lập tờ trình xin cấp giấy phép gửi Sở Giáo dục và Đào tạo (hồ sơ gửi Sở gồm: Tờ trình ghi rõ thời gian xin cấp phép, Kế hoạch tổ chức dạy thêm học thêm trong khoản thời gian xin cấp phép, danh sách giáo viên tham gia dạy thêm, danh sách học sinh học thêm các hồ sơ khác lưu tại đơn vị).

+ Bước 5: Căn cứ hồ sơ xin cấp phép của Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông, Sở Giáo dục Đào tạo tiến hành thẩm định và cấp phép dạy thêm, học thêm.

1) Tờ trình xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.
2) Danh sách trích ngang giáo viên đăng ký dạy thêm có ký duyệt của Hiệu trưởng (mẫu số 5).
3) Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm; địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm; mức thu và phương án chi tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm (mẫu số 6).
4) Nội dung giảng dạy (mẫu số 7).
5) Danh sách học sinh học thêm (mẫu số 8).

File mẫu:

  • Nội dung giảng dạy (mẫu số 7) Tải về
  • Danh sách học sinh học thêm (mẫu số 8) Tải về
  • Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm; địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm; mức thu và phương án chi tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm (mẫu số 6) Tải về
  • Danh sách trích ngang giáo viên đăng ký dạy thêm có ký duyệt của Hiệu trưởng (mẫu số 5) Tải về

+ Điều kiện về thời gian: Liên tục trong năm.
+ Các điều kiện khác: Đảm bảo các Quy định tại Điều 3, Điều 4 của Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND.