Mức độ 3  Thành lập Trung tâm ngoại ngữ - tin học

Ký hiệu thủ tục: DTHT03
Lượt xem: 116
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục đào tạo
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 15 ngày
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý Chưa có

Chưa có

1) Tờ trình thành lập trung tâm của người đại diện cho tổ chức, cá nhân đứng tên xin phép thành lập trung tâm ngoài ngữ - tin học ; dự thảo nội quy hoạt động của trung tâm ;
2) Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung :
Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm.
Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm.
Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo.
Cơ sở vật chất của trung tâm.
Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần) các tổ chức (hoặc phòng chuyên môn).
Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.
3) Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm .

File mẫu:

Không