Mức độ 4  Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Ký hiệu thủ tục: DT14
Lượt xem: 163
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Ban Quản lý Khu kinh tế.
Lĩnh vực Đầu tư
Cách thức thực hiện Tại trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế.
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành.
Phí hoặc lệ phí không.
Căn cứ pháp lý + Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
+ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

+ Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ giao nhà đầu tư (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo đến nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

+ Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế  giao nhà đầu tư Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ.

- Quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành trong trường hợp văn phòng điều hành chấm dứt hoạt động trước thời hạn;
- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán;
- Danh sách người lao động và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;
- Xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế;
- Xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc đã hoàn thành nghĩa vụ về bảo hiểm xã hội;
- Xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu;
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
- Bản sao hợp đồng BCC.
* Lưu ý: Bản sao nêu trên là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu với bản chính hoặc bản in từ cơ sở dữ liệu quốc gia đối với trường hợp thông tin gốc được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký doanh nghiệp và đầu tư.

File mẫu:

Không

Nộp hồ sơ trực tuyến In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi