Mức độ 4  Thủ tục đăng ký nội quy lao động

Ký hiệu thủ tục: LD01
Lượt xem: 201
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Ban Quản lý Khu kinh tế.
Lĩnh vực Lao động Tiền lương Tiền công
Cách thức thực hiện Tại trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế.
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Thông báo thừa nhận nội quy lao động.
Phí hoặc lệ phí không.
Căn cứ pháp lý + Bộ Luật Lao động 18/6/2012 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
+ Nghị định số 45/2013/NĐ-CP về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, vệ sinh lao động (VSLĐ) và an toàn lao động (ATLĐ) của Chính phủ ban hành ngày 10/5/2013;
+ Nghị định số 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/01/2015 hướng dẫn chi tiết và thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động;
+ Nghị định số 85/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/10/2015 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ;
+ Công văn số 930/SLĐTBXH-LĐTL-BHXH ngày 19/12/2014 của Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội về việc xây dựng và đăng ký thỏa ước lao động tập thể và nội qui lao động.

+ Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho chủ đầu tư (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

+ Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế giao Văn bản thông báo cho chủ đầu tư và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ.

(1). Văn bản đăng ký nội quy lao động (theo mẫu);
(2). Biên bản lấy ý kiến góp ý của tập thể về nội quy lao động (theo mẫu);
(3). Quyết định ban hành nội quy lao động (theo mẫu);
(4). Bản nội quy lao động (theo mẫu).

File mẫu:

  • Văn bản đăng ký nội quy lao động Tải về
  • Bản nội quy lao động Tải về
  • Quyết định ban hành nội quy lao động Tải về
  • Biên bản lấy ý kiến góp ý của tập thể về nội quy lao động Tải về

không.

Nộp hồ sơ trực tuyến In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi