Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 7349 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
46
06980217100009
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam
 • TRƯƠNG THỊ KIM THOA (352069044)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 08:07:00
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 08:07:00
 • - Ngày dự kiến trả: 12/12/2017 08:07:00
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 16:56:30
  Hồ sơ 06980217100009 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
47
06980217100007
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam
 • NGUYỄN THỊ KIM HOÀNG (350541099)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 08:08:03
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 08:08:03
 • - Ngày dự kiến trả: 12/12/2017 08:08:03
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 16:56:06
  Hồ sơ 06980217100007 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
48
06980217100006
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam
 • NGUYỄN NGỌC DUNG (350027987)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 08:08:18
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 08:08:18
 • - Ngày dự kiến trả: 12/12/2017 08:08:18
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 16:55:53
  Hồ sơ 06980217100006 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
49
06980217100018
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam
 • LÊ HÙNG EM (352024480)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 15:34:16
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 15:34:16
 • - Ngày dự kiến trả: 12/12/2017 15:34:16
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 16:54:56
  Hồ sơ 06980217100018 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
50
06980217100016
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam
 • NGUYỄN MINH KHA (352145931)
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 15:34:46
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 15:34:46
 • - Ngày dự kiến trả: 12/12/2017 15:34:46
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 16:54:45
  Hồ sơ 06980217100016 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
51
06980217110027
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam
 • NGUYỄN TUẤN ANH (352161439)
 • - Ngày nộp: 01/11/2017 10:22:49
 • - Ngày tiếp nhận: 01/11/2017 10:22:49
 • - Ngày dự kiến trả: 13/12/2017 10:22:49
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 16:54:35
  Hồ sơ 06980217110027 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
52
06980217110030
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam
 • BÙI THANH TUYẾN (351157068)
 • - Ngày nộp: 02/11/2017 08:24:57
 • - Ngày tiếp nhận: 02/11/2017 08:24:57
 • - Ngày dự kiến trả: 14/12/2017 08:24:57
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 16:54:23
  Hồ sơ 06980217110030 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
53
06980217110029
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam
 • HUỲNH THỊ KIM CHI (352127700)
 • - Ngày nộp: 02/11/2017 08:25:42
 • - Ngày tiếp nhận: 02/11/2017 08:25:42
 • - Ngày dự kiến trả: 14/12/2017 08:25:42
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 16:54:12
  Hồ sơ 06980217110029 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
54
06980217110026
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam
 • LA HOÀNG NAM (352051049)
 • - Ngày nộp: 02/11/2017 08:33:12
 • - Ngày tiếp nhận: 02/11/2017 08:33:12
 • - Ngày dự kiến trả: 14/12/2017 08:33:12
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 16:54:00
  Hồ sơ 06980217110026 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
55
06980217110025
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam
 • PHAN THỊ DIỄM HƯƠNG (352244425)
 • - Ngày nộp: 02/11/2017 08:36:19
 • - Ngày tiếp nhận: 02/11/2017 08:36:19
 • - Ngày dự kiến trả: 14/12/2017 08:36:19
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 16:52:38
  Hồ sơ 06980217110025 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
56
06980217110043
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam
 • LÊ CÔNG DANH (352184538)
 • - Ngày nộp: 03/11/2017 08:52:43
 • - Ngày tiếp nhận: 03/11/2017 08:52:43
 • - Ngày dự kiến trả: 15/12/2017 08:52:43
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 16:52:26
  Hồ sơ 06980217110043 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
57
06980217110042
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam
 • LÊ TUẤN LINH (351805105)
 • - Ngày nộp: 03/11/2017 08:53:56
 • - Ngày tiếp nhận: 03/11/2017 08:53:56
 • - Ngày dự kiến trả: 15/12/2017 08:53:56
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 16:52:12
  Hồ sơ 06980217110042 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
58
06980217110045
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam
 • LÂM THỊ THU THẢO (352173971)
 • - Ngày nộp: 07/11/2017 15:22:10
 • - Ngày tiếp nhận: 07/11/2017 15:22:10
 • - Ngày dự kiến trả: 19/12/2017 15:22:10
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 16:51:58
  Hồ sơ 06980217110045 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
59
06980217110048
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam
 • NGUYỄN THANH SƠN (351816966)
 • - Ngày nộp: 07/11/2017 15:24:58
 • - Ngày tiếp nhận: 07/11/2017 15:24:58
 • - Ngày dự kiến trả: 19/12/2017 15:24:58
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 16:51:47
  Hồ sơ 06980217110048 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
60
06980217110119
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam
 • NGUYỄN NGỌC TƯ (351442106)
 • - Ngày nộp: 22/11/2017 13:50:23
 • - Ngày tiếp nhận: 22/11/2017 13:50:23
 • - Ngày dự kiến trả: 04/01/2018 13:50:23
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 16:51:33
  Hồ sơ 06980217110119 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế